Βιογραφικά στοιχεία - Δημοσιεύσεις


Ι. ΣΠΟΥΔΕΣ

 • 1999 - Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Πτυχίο, Βαθμός «Άριστα» 
 • 2001 - Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Harvard των Η.Π.Α., LLM, Βαθμός Ισοτιμίας «Άριστα»
 • 2008 - Νομική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Διδακτορικό Δίπλωμα, Βαθμός «Άριστα»


ΙΙ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΙΙ.α. Αυτοτελή έργα - μονογραφίες

15-2079-7.jpg

«Η έννοια της αναγκαιότητας στο άρθρο 331 ΚΠολΔ», διδακτορική διατριβή, εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα - Κομοτηνή, 2008, στη σειρά Θρακικές Νομικές Μελέτες 15-2171-8.jpg


«Η αντικατάσταση των αιτιολογιών στο δίκαιο της αναίρεσης», εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα - Κομοτηνή, 2009, στη σειρά Θρακικές Νομικές Μελέτες ΙΙ. Μελέτες


 • Η ατομική προστασία του καταναλωτή στο σύστημα του Ν. 2251/1994, Εισήγηση του Συγγραφέα στο 38ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, υπό δημοσίευση στον οικείο συλλογικό τόμο.
 • Οι διαπλαστικές ενστάσεις, Εισήγηση του Συγγραφέα στο 35ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, Δημοσιευμένη στον συλλογικό τόμο Διαπλαστικές Αγωγές, Ενστάσεις και Αποφάσεις, 2010, σ. 93 - 185.
 • Καταναλωτικές συμβάσεις στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου και διεθνής δικαιοδοσία: Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 15 ΕΚ 44/2001, Συμβολή στον Τιμητικό Τόμο του καθηγητή Κ. Μπέη, Τόμος ΙV, σελ. 3353 επ.

ΙΙΙ. Σημειώματα- Παρατηρήσεις σε δικαστικές αποφάσεις


 1. Σημείωμα υπό την ΑΠ 1363/2013 Τμ. Α1, ΕΠολΔ 2013, σ. 716 (Μη λήψη υπόψη αποδεικτικού μέσου με ιδιάζουσα αποδεικτική αξία? κριτήρια διαπίστωσης της οικείας αναιρετικής πλημμέλειας).
 2. Σημείωμα υπό την ΑΠ 970/2013 Τμ. Β2, ΕΠολΔ 2013, σ. 705 (Επαναφορά αποδεικτικών μέσων κατ' έφεση (240 ΚΠολΔ)).
 3. Σημείωμα υπό τις ΑΠ 981/2013 Τμ. Β1, ΑΠ 1319/2013 Τμ. Β1, ΕΠολΔ 2013, σ. 702 (Ορισμένο της επικουρικά σωρευόμενης αγωγής αδικαιολόγητου πλουτισμού). 
 4. Σημείωμα υπό την ΑΠ 889/2013 Τμ. Α1, ΕΠολΔ 2013, σ. 572 (Χρόνος και τρόπος υποβολής αιτήματος επαναφοράς των πραγμάτων ενώπιον του Αρείου Πάγου).
 5. Σημείωμα υπό την ΑΠ 964/2013 Τμ. Β2, ΕΠολΔ 2013, σ. 571 (Η ποινική απόφαση ως αποδεικτικό έγγραφο κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ. 20 ΚΠολΔ).
 6. Σημείωμα υπό την ΑΠ 1556/2012 Τμ. Α2, ΑΠ 1464/2012 Τμ. Α2, ΑΠ 1286/2012 Τμ. Α2, ΕΠολΔ 2013, σ. 559επ (Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της έφεσης και πλείονες λόγοι ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής ή κατά της επισπευδόμενης εκτέλεσης).
 7. Σημείωμα υπό την ΑΠ 795/2012 Τμ. Δ, ΕΠολΔ 2013, σ. 552 (Μη νόμιμη η επίδοση της αίτησης διόρθωσης απόφασης στον παραστάντα δικηγόρο ως αντίκλητο).
 8. Σημείωμα υπό την ΑΠ 536/2012 Τμ.Α1, ΕΠολΔ 2013, σ. 266 (Η γνήσια προθεσμία για άσκηση αναίρεσης στις διαφορές του άρθ. 681Δ είναι 15 ημέρες. ζητήματα).
 9. Σημείωμα υπό την ΑΠ 1320/2012 Τμ.Α2, ΕΠολΔ 2013, σ. 260 (Αποτελεί ένσταση ο ισχυρισμός του εναγομένου ότι ο ληφθείς αρραβώνας δεν συμφωνήθηκε ως ποινικός αλλά ως επιτίμιο μεταμέλειας με υποχρέωση απόδοσης μόνο του ληφθένος).
 10. Σημείωμα υπό την ΑΠ 659/2012 Τμ.Γ, ΕΠολΔ 2013, σ. 258 (Η διόρθωση της απόφασης δεν θέτει σε κίνηση νέα προθεσμία για την κατ' αυτής άσκηση ενδίκου μέσου).
 11. Σημείωμα υπό την ΑΠ 1132/2012 Τμ.Α2 & ΑΠ 1433/2012 Τμ.Α2, ΕΠολΔ 2013, σ. 107 (Απαράδεκτη η ανακοπή του άρθ. 933 ΚΠολΔ που ασκείται μετά την κατακύρωση αν δεν στραφεί κατά υπερθεματιστή και επισπεύδοντος δανειστή).
 12. Σημείωμα υπό την ΑΠ 466/2012 Τμ.Β1, ΕΠολΔ 2012, σ. 650 (Δεν πάσχει ακυρότητα η αναίρεση που στρέφεται κατά αποβιώσαντος εν τω μεταξύ διαδίκου εφόσον ο αναιρεσείων αγνοεί το γεγονός του θανάτου του).
 13. Σημείωμα υπό την ΑΠ 1102/2012 Τμ.Δ, ΕΠολΔ 2012, σ. 648 (Η επίδοση της οριστικής πρωτοβάθμιας απόφασης θέτει διαδοχικά σε κίνηση τις προθεσμίες άσκησης έφεσης και αναίρεσης) & ΑΠ 59/2012, Τμ. Β2 (Εκπρόθεσμη έφεση. Αδιάφορη για την προθεσμία άσκησης αναίρεσης η επίδοση της οικείας απορριπτικής απόφασης. αυτή άρχεται από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας έφεσης).
 14. Σημείωμα υπό την ΑΠ 212/2012 Τμ.Α1, ΕΠολΔ 2012, σ. 384 (Η παραβίαση της δικονομικού δικαίου διάταξης του άρθ.315 ΚΠολΔ δεν ιδρύει λόγο αναίρεσης από το άρθ.559 αρ.1 ΚΠολΔ).
 15. Σημείωμα υπό την ΑΠ 235/2012 Τμ.Α1, ΕΠολΔ 2012, σ. 381 (Ζημία από οικείο πταίσμα. ζητήματα που εκφεύγουν του αναιρετικού ελέγχου).
 16. Σημείωμα υπό την ΑΠ 230/2012 Τμ.Α1, ΕΠολΔ 2012, σ. 376 (Παραίτηση από το ασκηθέν ένδικο μέσο με απλή κατάθεση του οικείου δικογράφου άνευ επίδοσής του δεν χωρεί).
 17. Σημείωμα υπό την ΑΠ 522/2011 Τμ. Δ, ΕΠολΔ 2012, σ. 239 (Διαδικασία μισθωτικών διαφορών. δεν υφίσταται αριθμητικός περιορισμός ως προς τις ένορκες βεβαιώσεις).
 18. Σημείωμα υπό την ΑΠ 990/2011 Τμ.Β2, ΕΠολΔ 2012, σ. 238 (Μαρτυρική κατάθεση του νομίμου εκπροσώπου του διαδίκου νομικού προσώπου. αόριστος ο σχετικός λόγος αναίρεσης κατ' αρθ. 559 αρ.11 περ. α΄ ΚΠολΔ δεν μνημονεύεται ότι προτάθηκε το σχετικό ελάττωμα πριν την εξέταση του μάρτυρα).
 19. Σημείωμα υπό την ΑΠ 1504/2011 Τμ.Γ, ΕΠολΔ 2012, σ. 104 (Ο αναιρετικός λόγος από το άρθρο 559 αρ.5 προϋποθέτει σφάλμα του δικάζοντος δικαστηρίου αναγόμενο στην  καθ' ύλην αρμοδιότητα ή αναρμοδιότητα του ίδιου).
 20. Σημείωμα υπό την ΑΠ 920/2011 Τμ.Α1 & ΑΠ 560/2011 Τμ.Β2, ΕΠολΔ 2012, σ. 101 (Εξέταση μη εξετασθείσης πρωτοδίκως επικουρικής βάσης από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο).
 21. Σημείωμα υπό την ΑΠ 680/2011 Τμ.Β1, ΕΠολΔ 2012, σ. 96 (Επικουρική σώρευση αγωγής αδικαιολόγητου πλουτισμού. μη αναγκαία για το ορισμένο αυτής η επίκληση λόγου ακυρότητας της σύμβασης επί της οποίας θεμελιώνεται η κύρια βάση).
 22. Παρατηρήσεις στην ΕφΘεσ 1236/2011, ΕΠολΔ 2011, σ.761 (Δήλωση αποποίησης διορισθέντα πραγματογνώμονα με λόγο ότι το αντικείμενο της πραγματογνωμοσύνης δεν εμπίπτει στο γνωστικό του αντικείμενο, παρότι εν μέρει ενέπιπτε απόρριψη της σχετικής αίτησης αντικατάστασης που υποβλήθηκε από διάδικο).
 23. Σημείωμα υπό την ΑΠ 342/2009 Τμ.Α1, ΕΠολΔ 2011, σ. 248 (Δεν απαιτείται ειδικό αίτημα προκειμένου να κριθεί η εκπρόθεσμη αντίθετη έφεση ως αντέφεση)
 24. Σημείωμα υπό την ΑΠ 823/2010 Τμ.Γ, ΕΠολΔ 2011, σ. 245 (Δίκη διανομής. αντικειμενική ενέργεια της ένστασης καταχρήσεως δικαιώματος και επί αναγκαίου ομοδίκου που πρότεινε αντιφατικό έναντι αυτής ισχυρισμό).
 25. Σημείωμα υπό την ΑΠ 2194/2009 Τμ.Γ, ΕΠολΔ 2011, σ. 238 (Το άρθρο 1116 ΑΚ θεσπίζει απλή ευχέρεια και όχι υποχρέωση του συγκυρίου να ασκήσει έναντι τρίτων τις αξιώσεις για ολόκληρο το πράγμα).
 26. Σημείωμα υπό την ΑΠ 1546/2010 Τμ. Δ, ΕΠολΔ 2011, σ. 119 (Στην έννοια του αποδεικτικού εγγράφου κατ' άρθρ.559 αρ.20 ΚΠολΔ εμπίπτουν και τα έγγραφα της ποινικής δικογραφίας).
 27. Σημείωμα υπό την ΑΠ 1590/2010 Τμ.Β2, ΕΠολΔ 2011, σ. 117 (Παραδεκτή η προσκομιδή νέων αποδεικτικών μέσων κατ' έφεση).
 28. Σημείωμα υπό την ΑΠ 798/2010 Τμ.Α1, ΕΠολΔ 2010, σ. 862 (Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα έφεσης. το αίτημα προσωπικής κράτησης συγκροτεί αυτοτελές κεφάλαιο δίκης).
 29. Σημείωμα υπό την ΑΠ 174/2010 Τμ.Α1 & ΑΠ 842/2010 Τμ.Α2, ΕΠολΔ 2010, σ. 860 (Με την έφεση η οποία βάλλει κατά του κεφαλαίου επιδίκασης της απαίτησης δεν συμπροσβάλλεται και το περί των τόκων αυτής αυτοτελές κεφάλαιο).
 30. Σημείωμα υπό την ΑΠ 1050/2010 Τμ.Α1, ΕΠολΔ 2010, σ. 745 (Η μη τήρηση της συμφωνίας συμπλήρωσης της λευκής συναλλαγματικής δεν αποτελεί πλαστογράφηση αυτής στο πεδίο εφαρμογής του ιδιωτικού δικαίου και άρα δεν έχει εφαρμογή επί του οικείου λόγου ανακοπής η διάταξη του άρθρου 640 ΚΠολΔ περί υποχρέωσης προαποδεικτικής προσκομιδής του σώματος αυτής).
 31. Σημείωμα υπό την ΑΠ 1067/2009 Τμ.Α1, ΕΠολΔ 2010, σ. 737 (Δεδικασμένο εξ αποφάσεως ποινικού δικαστηρίου που δέχεται την πολιτική αγωγή).
 32. Σημείωμα υπό την ΑΠ 44/2010 Τμ.Β1, ΕΠολΔ 2010, σ. 736 (Η διατασσόμενη κατ' άρθ. 245 ΚΠολΔ αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων δεν αποτελεί αποδεικτικό μέσο).
 33. Σημείωμα υπό την ΑΠ 1930/2009 Τμ.Α2, ΕΠολΔ 2010, σ. 117 (30ήμερη προθεσμία άσκησης πρόσθετων αναιρετικών λόγων. αν η προηγούμενη της συζήτησης συμπίπτει προς ημέρα εξαιρετέα δεν υπολογίζεται).
 34. Σημείωμα υπό την ΑΠ 1964/2009 Τμ.Α2, ΕΠολΔ 2010, σ. 110 (Γνωμοδοτήσεις προσώπων με ειδικές γνώσεις επιστήμης ή τέχνης (390 ΚΠολΔ). ζητήματα).
 35. Σημείωμα υπό τις ΑΠ 981/2009 Τμ.Β2 & ΑΠ 1092/2009, ΕΠολΔ 2009, σ. 684 (Η απονομή δικαιοσύνης δεν χωρεί έναντι οιουδήποτε τιμήματος. Παρανόμως κτηθέντα αποδεικτικά μέσα δεν λαμβάνονται υπ' όψιν).
 36. Σημείωμα υπό την ΑΠ 582/2008 Τμ. Δ, ΕΠολΔ 2009, σ. 530 (Προϋποθέσεις αναιρετικού λόγου από τον αρ.11 περ.β΄άρθ.559 ΚΠολΔ λόγω λήψης υπ' όψιν νέου αποδεικτικού μέσου από το Εφετείο καίτοι αυτό προσκομίστηκε βραδέως).
 37. Σημείωμα υπό την ΑΠ 1070/2008 Τμ. Δ, ΕΠολΔ 2009, σ. 527 (Η αντέφεση που ασκείται με τις προτάσεις λογίζεται ως μηδέποτε ασκηθείσα κατ' άρθ. 579 ΚΠολΔ σε περίπτωση εξαφάνισης της εφετειακής απόφασης μετ' αναίρεση).
 38. Σημείωμα υπό την ΑΠ 1635/2008 Τμ.Α1, ΕΠολΔ 2009, σ. 524 (Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα έφεσης).
 39. Σημείωμα υπό τις ΑΠ 109/2008 Τμ.Α1, 887/2008 Τμ. Α1, 1641/2008 Τμ.Α1, 1744/2008 Τμ.Α1, 2/2009 Τμ.Α1, 18/2009 Τμ.Α1 & 385/2009 Τμ. Δ, ΕΠολΔ 2009, σ. 378 (Ο αναιρετικός λόγος της παραμόρφωσης εγγράφου. προϋποθέσεις υπό τις οποίες ιδρύεται).
 40. Παρατηρήσεις υπό τη ΜΠρΑθ 3489/2009, ΕΠολΔ 2009, σ.360 (Καθορισμός τιμής πρώτης προσφοράς κάτω της αντικειμενικής σε πλειστηριασμό ακινήτου θεμελιώνει αίτηση διόρθωσης της κατασχετήριας έκθεσης κατά το άρθ. 954 § 4 ΚΠολΔ και όχι λόγο ανακοπής κατά το άρθ. 933 ΚΠολΔ).
 41. Παρατηρήσεις υπό τη ΜΠρΑθ 2572/2008, ΕΠολΔ 2009, σ.354 (Μετά την κατ' άρθ. 693 § 1 ΚΠολΔ άρση του ασφαλιστικού μέτρου δεν επιτρέπεται υποβολή νέας αίτησης για την εξασφάλιση του ίδιου δικαιώματος).
 42. Σημείωμα υπό την ΑΠ 1278/2008 Τμ.Α2, ΕΠολΔ 2009, σ.249 (Δεδικασμένο από την τελεσίδικη απόρριψη της ανακοπής εκ του άρθ. 933 με λόγο που αφορά στην απαίτηση για την ύπαρξη αυτής κατ' άρθρον 331).
 43. Σημείωμα υπό την ΑΠ 787/2008 Τμ.Β2, ΕΠολΔ 2009, σ.237 (Παραδεκτή προβολή νέων ισχυρισμών το πρώτον στο εφετείο προς υπεράσπιση κατά της έφεσης. περιπτωσιολογία).
 44. Σημείωμα υπό την ΑΠ 805/2008 Τμ.Β1, ΕΠολΔ 2009, σ.235 (Απαράδεκτη υποβολή αιτήματος περί επιδίκασης δίκαιης ικανοποίησης κατά το άρθ. 41 της ΕΣΔΑ το πρώτον κατ' έφεση).
 45. Σημείωμα υπό την ΑΠ 1843/2008 Τμ.Δ, ΕΠολΔ 2009, σ.91 (Αναίρεση για έλλειψη νόμιμης βάσης (559 αρ.19) δεν υποχρεώνει το δικαστήριο της αναπομπής).
 46. Σημείωμα υπό την ΑΠ 434/2008 Τμ.Δ, ΕΠολΔ 2009, σ.88 (Ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών και αναιρετικό δίκαιο. ζητήματα).
 47. Σημείωμα υπό την ΑΠ 1602/2008 Τμ.Γ, ΕΠολΔ 2009, σ.87 (Η εκπρόθεσμη κατάθεση της πραγματογνωμοσύνης δεν συνεπάγεται δικονομική ακυρότητα).
 48.  Παρατηρήσεις υπό την ΑΠ 987/2008 Τμ.Α1, ΕΠολΔ 2008, σ.839 (Οι αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων δεν παράγουν δεδικασμένο δεσμεύουν τα αστικά δικαστήρια. Σχετικές εξελίξεις στη νομολογία του ΕΔΔΑ).
 49. Σημείωμα υπό την ΑΠ 143/2008, Τμ.Γ, ΕΠολΔ 2008, σ.724 (Εφαρμογή του άρθρου 579 ΙΙ επί εκτέλεσης πρωτόδικης απόφασης επικυρωθείσης από την αναιρεσιβαλλόμενη).
 50. Σημείωμα υπό την ΑΠ 716/2008, Τμ.Δ, ΕΠολΔ 2008, σ.723 (Μη εφαρμογή του άρθρου 579 ΙΙ επί εκτέλεσης πρωτόδικης απόφασης μη επικυρωθείσης από την αναιρεσιβαλλόμενη).
 51. Σημείωμα υπό την ΑΠ 896/2008 Τμ.Α2, ΕΠολΔ 2008, σ. 722 (Ανάκληση ασφαλιστικών μέτρων μετά την τελεσιδικία της κύριας διαφοράς. δυνατότητα αναστολής κατ' άρθ. 249).
 52. Παρατηρήσεις υπό τις ΑΠ 41/2008 Τμ.Γ & ΑΠ 704/2008 Τμ.Α1, ΕΠολΔ 2008 σ. 499 (Αναίρεση για μη λήψη υπ' όψιν αποδεικτικού μέσου (άρθ. 559 αρ. 11γ).
 53. Σημείωμα υπό την ΑΠ 2130/2007 Τμ.Α2, ΕΠολΔ 2008, σ. 395 (Δημιουργία λόγου αναίρεσης από πράξεις του αναιρεσείοντος. Απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς κατ' άρθ. 681 Γ ΚΠολΔ. ζητήματα).
 54. Σημείωμα υπό την ΑΠ 745/2007 Τμ. Β1, ΕΠολΔ 2008, σ. 389 (Μαρτυρική κατάθεση διαδίκου ή νόμιμου εκπροσώπου διαδίκου νομικού προσώπου. πάσχει ανυπόστατο).
 55. Σημείωμα υπό την ΑΠ 1594/2007 Τμ.Γ, ΕΠολΔ 2008, σ. 387 (Νόμιμη επίκληση αποδεικτικού μέσου. τρόποι διά των οποίων χωρεί αυτή).
 56. Σημείωμα υπό τις ΑΠ 434/2007 Τμ.Α1 & ΑΠ 537/2007 Τμ. Α1, ΕΠολΔ 2008, σ. 265 (Αγωγή ακύρωσης διαιτητικής απόφασης. αντίθεση στη δημόσια τάξη. έννοια δημόσιας τάξης κατ' άρθ. 897 αρ. 6 ΚΠολΔ). 

Eπιστροφή στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου www.duth-civpro.net Recent Entries

Διαταγή πληρωμής - Η επίδοσή της διακόπτει αλλά δεν αναστέλλει την παραγραφή. Η αναστολή προϋποθέτει άσκηση ανακοπής και έκδοση τελεσίδικης απόφασης που είτε δέχεται είτε απορρίπτει την ανακοπή
Σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 634 παρ. 1 ΚΠολΔ η επίδοση της διαταγής πληρωμής διακόπτει την παραγραφή. Η…
Διαταγή πληρωμής - Η έκδοσή της δεν διακόπτει την παραγραφή ούτε και την τρέπει κατ' άρθρον 268 ΑΚ σε 20ετή
Το άρθρο 268 ΑΚ προβλέπει τα εξής: "Κάθε αξίωση που βεβαιώθηκε με τελεσίδικη απόφαση ή με δημόσιο έγγραφο εκτελεστό παραγράφεται…
Διαταγή πληρωμής - Έκδοση αυτής για οφειλή από σύμβαση κινητής τηλεφωνίας
Δείτε την κάτωθι απόφαση για την δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωμής για οφειλές από σύμβαση κινητής τηλεφωνίας δυνάμει δικονομικής συμφωνίας εμπεριεχόμενης…