Διαταγή πληρωμής - Η έκδοσή της δεν διακόπτει την παραγραφή ούτε και την τρέπει κατ' άρθρον 268 ΑΚ σε 20ετή

Το άρθρο 268 ΑΚ προβλέπει τα εξής: "Κάθε αξίωση που βεβαιώθηκε με τελεσίδικη απόφαση ή με δημόσιο έγγραφο εκτελεστό παραγράφεται μετά από είκοσι χρόνια, και αν ακόμη η αξίωση καθαυτή υπαγόταν σε συντομότερη παραγραφή". Κατά απολύτως κρατούσα άποψη η έκδοση της διαταγής πληρωμής δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης. Τούτο διότι κατά την έκδοσή της η διαταγή πληρωμής δεν παράγει δεδικασμένο και η ύπαρξη της απαίτησης είναι δυνατόν να αμφισβητηθεί με την ανακοπή του άρθρου 632 ΚΠολΔ. Επίσης διαφέρει από τα δημόσια έγγραφα τα οποία περιβάλλουν με το κύρος της δημόσιας αρχής τις δικαιοπρακτικές βουλήσεις αναγνώρισης της απαίτησης από τα συμβαλλόμενα μέρη. Το άρθρο 268 ΑΚ θα εφαρμοστεί ωστόσο στην περίπτωση που η διαταγή πληρωμής αποκτήσει δεδικασμένο λόγω μη ασκήσεως εναντίον αυτής ανακοπής κατά τους όρους των άρθρων 632 και 633 ΚΠολΔ. Επίσης τροπή της παραγραφής κατ' άρθρον 268 ΑΚ θα χωρεί οσάκις η επί της ανακοπής απόφασης παράγει δεδικασμένο με τους όρους του άρθρου 331 ΚΠολΔ περί της υπάρξεως της απαίτησης. 

Η επίδοση της διαταγής πληρωμής διακόπτει την παραγραφή σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 634 παρ. 1 ΚΠολΔ, ακόμη και αν δεν συνοδεύεται με επιταγή προς εκούσια συμμόρφωση, ακόμη δηλαδή και αν επιδίδεται μόνον προς γνώση του οφειλέτη και για την επέλευση των εννόμων συνεπειών χωρίς να τίθεται σε κίνηση η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης. Η επίδοση επιταγής διακόπτει επίσης της παραγραφή σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 264 αρ. 1 ΑΚ.

Δείτε σχετικά την ΟλΑΠ 30/1987 ευθύς κατωτέρω, μετά την οποία η νομολογία του Ακυρωτικού και των δικαστηρίων της ουσίας παγίως υιοθετεί την ως άνω θέση ότι η έκδοση της διαταγής πληρωμής δεν επιφέρει τροπή της παραγραφής κατ' άρθρον 268 ΑΚ.:


Recent Entries

Διαταγή πληρωμής - Η επίδοσή της διακόπτει αλλά δεν αναστέλλει την παραγραφή. Η αναστολή προϋποθέτει άσκηση ανακοπής και έκδοση τελεσίδικης απόφασης που είτε δέχεται είτε απορρίπτει την ανακοπή
Σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 634 παρ. 1 ΚΠολΔ η επίδοση της διαταγής πληρωμής διακόπτει την παραγραφή. Η…
Διαταγή πληρωμής - Η έκδοσή της δεν διακόπτει την παραγραφή ούτε και την τρέπει κατ' άρθρον 268 ΑΚ σε 20ετή
Το άρθρο 268 ΑΚ προβλέπει τα εξής: "Κάθε αξίωση που βεβαιώθηκε με τελεσίδικη απόφαση ή με δημόσιο έγγραφο εκτελεστό παραγράφεται…
Διαταγή πληρωμής - Έκδοση αυτής για οφειλή από σύμβαση κινητής τηλεφωνίας
Δείτε την κάτωθι απόφαση για την δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωμής για οφειλές από σύμβαση κινητής τηλεφωνίας δυνάμει δικονομικής συμφωνίας εμπεριεχόμενης…