Διαταγή πληρωμής - Έκδοση αυτής για οφειλή από σύμβαση κινητής τηλεφωνίας

Δείτε την κάτωθι απόφαση για την δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωμής για οφειλές από σύμβαση κινητής τηλεφωνίας δυνάμει δικονομικής συμφωνίας εμπεριεχόμενης σε αυτήν ως προς τον τρόπο απόδειξης της απαίτησης.


Recent Entries

Διαταγή πληρωμής - Η επίδοσή της διακόπτει αλλά δεν αναστέλλει την παραγραφή. Η αναστολή προϋποθέτει άσκηση ανακοπής και έκδοση τελεσίδικης απόφασης που είτε δέχεται είτε απορρίπτει την ανακοπή
Σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 634 παρ. 1 ΚΠολΔ η επίδοση της διαταγής πληρωμής διακόπτει την παραγραφή. Η…
Διαταγή πληρωμής - Η έκδοσή της δεν διακόπτει την παραγραφή ούτε και την τρέπει κατ' άρθρον 268 ΑΚ σε 20ετή
Το άρθρο 268 ΑΚ προβλέπει τα εξής: "Κάθε αξίωση που βεβαιώθηκε με τελεσίδικη απόφαση ή με δημόσιο έγγραφο εκτελεστό παραγράφεται…
Διαταγή πληρωμής - Έκδοση αυτής για οφειλή από σύμβαση κινητής τηλεφωνίας
Δείτε την κάτωθι απόφαση για την δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωμής για οφειλές από σύμβαση κινητής τηλεφωνίας δυνάμει δικονομικής συμφωνίας εμπεριεχόμενης…