Διαταγή πληρωμής - Η επίδοσή της διακόπτει αλλά δεν αναστέλλει την παραγραφή. Η αναστολή προϋποθέτει άσκηση ανακοπής και έκδοση τελεσίδικης απόφασης που είτε δέχεται είτε απορρίπτει την ανακοπή

Σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 634 παρ. 1 ΚΠολΔ η επίδοση της διαταγής πληρωμής διακόπτει την παραγραφή. Η διακοπή σημαίνει ότι έκτοτε αρχίζει νέα παραγραφή η οποία είναι ίδια με την αρχική που διακόπηκε. Η επίδοση της διαταγής πληρωμής δεν αναστέλλει ωστόσο την παραγραφή. Προς τούτο απαιτείται η άσκηση ανακοπής από τον οφειλέτη και η έκδοση απόφασης που είται ακυρώνει την διαταγή πληρωμής (έτσι ρητά το 634 παρ. 2 ΚΠολΔ), είτε, κατά μείζονα λόγο, απορρίπτει την ανακοπή. Η αναστολή στην περίπτωση αυτή διαρκεί από την επίδοση της διαταγής πληρωμής όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 634 παρ. 2 ΚΠολΔ (όχι την άσκηση της ανακοπής!) έως και την έκδοση τελεσίδικης απόφασης. Αν λοιπόν επιδοθεί η διαταγή πληρωμής και ο οφειλέτης δεν ασκήσει ανακοπή, ο δανειστής θα πρέπει να επιδόσει δεύτερη φορά την διαταγή πληρωμής πριν από την συμπλήρωση του χρόνου της παραγραφής. Συχνά στην πράξη ανακύπτει ζήτημα παραγραφής ειδικά στις αξιογραφικές αξιώσεις όπου ο χρόνος συμπλήρωσής της είναι εξαιρετικά σύντομος.

Δείτε όλως ενδεικτικά για τα ανωτέρω τις ΑΠ 1538/2007 και ΑΠ 1834/2011:


Recent Entries

Διαταγή πληρωμής - Η επίδοσή της διακόπτει αλλά δεν αναστέλλει την παραγραφή. Η αναστολή προϋποθέτει άσκηση ανακοπής και έκδοση τελεσίδικης απόφασης που είτε δέχεται είτε απορρίπτει την ανακοπή
Σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 634 παρ. 1 ΚΠολΔ η επίδοση της διαταγής πληρωμής διακόπτει την παραγραφή. Η…
Διαταγή πληρωμής - Η έκδοσή της δεν διακόπτει την παραγραφή ούτε και την τρέπει κατ' άρθρον 268 ΑΚ σε 20ετή
Το άρθρο 268 ΑΚ προβλέπει τα εξής: "Κάθε αξίωση που βεβαιώθηκε με τελεσίδικη απόφαση ή με δημόσιο έγγραφο εκτελεστό παραγράφεται…
Διαταγή πληρωμής - Έκδοση αυτής για οφειλή από σύμβαση κινητής τηλεφωνίας
Δείτε την κάτωθι απόφαση για την δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωμής για οφειλές από σύμβαση κινητής τηλεφωνίας δυνάμει δικονομικής συμφωνίας εμπεριεχόμενης…