Recently in Αστ. Δικ. Δίκαιο IV Category

Νόμος 4512/2018

| 0 TrackBacks
Κάνοντας κλικ εδώ θα βρείτε τον ν. 4512/2018 υπό τον τίτλο: "Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις". 

Ο ν. 4512/2018 περιλαμβάνει αρκετές τροποποιήσεις στον ΚΠολΔ. 

Νέα εδάφια στην παρ. 1 άρθρου 758 ΚΠολΔ

| 0 TrackBacks

Άρθρο 29 ν. 4491/2017

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Η αίτηση ανάκλησης ή μεταρρύθμισης του πρώτου εδαφίου επιτρέπεται, επίσης, μετά την έκδοση οριστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με την οποία κρίνεται ότι η δικαστική απόφαση που δέχθηκε ή απέρριψε την αρχική αίτηση εκδόθηκε κατά παράβαση δικαιώματος που αφορά στον δίκαιο χαρακτήρα της διαδικασίας που τηρήθηκε ή διάταξης ουσιαστικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με την επιφύλαξη των όρων και περιορισμών που προβλέπονται στις επιμέρους διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου περί προστασίας της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας τάξης, της πρόληψης του εγκλήματος, της προστασίας της υγείας ή ηθικής και της προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρίτων. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση ασκείται μέσα σε προθεσμία ενενήντα (90) ημερών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία που καθίσταται οριστική η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.»

Με τον νόμο 4475/2017 (άρθρο 7ο) τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του ΚΠολΔ που αφορούν στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Το νόμο θα βρείτε κάνοντας κλικ εδώ.

.

Αναστολή εκτέλεσης μετά τον Ν. 4335/2015

| 0 TrackBacks
-Κάνοντας κλικ εδώ, θα βρείτε την ενδιαφέρουσα απόφαση του Α2 Τμήματος (σε Συμβούλιο) του ΑΠ 11/2017 με παρατηρήσεις Β. Χατζηιωάννου (ΝοΒ 2017, 657 επ.).  

-Κάνοντας κλικ εδώ θα βρείτε σχετική δική μου μελέτη (ΝοΒ 2017, 18 επ.).

appraisal.jpgΚάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να βρείτε το ΠΔ 59/2016 για τον προσδιορισμό της Εμπορικής Αξίας Ακινήτων. 
Το περιεχόμενο του ΠΔ έχει ως ακολούθως (κάνοντας κλικ στις έγχρωμες λέξεις μεταφέρεστε στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών και στον Κώδικα Δεοντολογίας αντίστοιχα): 

΄Αρθρο 1. Αρμόδιο όργανο προσδιορισμού της εμπορικής αξίας ακινήτου. Αρμόδιος για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται είναι ο δικαστικός επιμελητής, ο οποίος, για το σκοπό αυτό, υποχρεούται να προσλάβει, κατά την κρίση του, πιστοποιημένο εκτιμητή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο περιλαμβάνεται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών που τηρείται στη Διεύθυνση Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του ιδίου Υπουργείου.

΄Αρθρο 2 Τρόπος υπολογισμού εμπορικής αξίας ακινήτου. Ο πιστοποιημένος εκτιμητής οφείλει, εντός της προθεσμίας που του τίθεται, να συντάξει εγγράφως και να παραδώσει την εκτίμησή του στον δικαστικό επιμελητή, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά ή διεθνή αναγνωρισμένα εκτιμητικά πρότυπα, δεσμευόμενος παράλληλα για την πιστή τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος θεσπίστηκε με τη με αριθ. 19928/292/10-5-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄1147).

Άρθρο 3 Καθορισμός αμοιβής εκτιμήσεως. Η αμοιβή για την διενέργεια της εκτιμήσεως καθορίζεται εκ των προτέρων ελεύθερα μετά από έγγραφη συμφωνία για την ανάθεση του έργου. Υπόχρεος για την καταβολή της αμοιβής είναι ο επισπεύδων την αναγκαστική εκτέλεση. Το ποσό αυτό βαρύνει, τελικώς, εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση.

Άρθρο 4 Έναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την 1η Ιουνίου 2016.

Περαιτέρω: Έχει ήδη υλοποιηθεί και η ιστοσελίδα του Ταμείου Νομικών, στην οποία αναρτώνται όλοι οι πλειστηριασμοί που έχουν προγραμματισθεί στην χώρα. Την ιστοσελίδα εύκολα μπορεί να ανεύρει κανείς, αν ερευνήσει ηλεκτρονικά. 

Κ. Καλαβρός, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

| 0 TrackBacks
CalavrosKPolD.jpgΣτην παρούσα έκδοση παρουσιάζεται ο νέος ΚΠολΔ, ο οποίος εφαρμόζεται από 1.1.2016.Ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας παρουσιάζει αρκετές καινοτομίες και πολλές νέες διατάξεις. Οι βασικές του επεμβάσεις εντοπίζονται, ωστόσο, στη πρωτοβάθμια διαγνωστική δίκη της τακτικής διαδικασίας, στις ειδικές διαδικασίες και στην αναγκαστική εκτέλεση, οι οποίες αναλύονται στο εισαγωγικό σημείωμα. Επιπλέον στο κείμενο επισημαίνονται οι τροποποιήσεις του νέου νόμου, ενώ περιλαμβάνεται αναλυτικό λημματικό ευρετήριο.


Με κλικ στον σύνδεσμο αυτό θα κατεβάσετε τον νέο κανονισμό 1215/2012, ο οποίος (άρθρο 80) καταργεί τον Κανονισμό 44/2001  (με την επιφύλαξη του άρθρου 66).

Μερικές πρώτες επισημάνσεις: 
Από 10.1.2015
  • Addio exequatur (άρθρο 39)
  • Με την εκτελεστή αλλοδαπή απόφαση μπορούν να ληφθούν και ασφαλιστικά μέτρα (άρθρο 40)
  • Εισάγεται νέα διαδικασία "Άρνησης αναγνώρισης και εκτέλεσης" (άρθρα 45 επ.)
  • Ρυθμίζεται το ζήτημα της εκκρεμοδικίας ειδικά στην περίπτωση που διάδικος, αψηφώντας συμφωνία παρέκτασης, προσφύγει σε άλλο δικαστήριο από το στην συμφωνία ορισθέν 

Απαντήσεις θεμάτων εξετάσεων ΑΔΔ ΙΙΙ και IV

| 0 TrackBacks
Στην ιστοσελίδα της Σχολής έχουν αναρτηθεί οι απαντήσεις των θεμάτων των εξετάσεων στα μαθήματα Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙΙ και IV. Για να δείτε την σελίδα κάνετε κλικ εδώ.
Κάνοντας κλικ εδώ θα βρείτε την όγδοη διατύπωση του Σχεδίου Νόμου για την τροποποίηση του ΚΠολΔ (πηγή: ιστοσελίδα Υπουργείου Δικαιοσύνης)

Ματαίωση μαθημάτων λόγω φοιτητικών εκλογών

| 0 TrackBacks
Λόγω της Γενικής Συνέλευσης των φοιτητών της Σχολής (12.05.09) και των φοιτητικών εκλογών (13.05.09), ματαιώνονται:
1.
η παράδοση του Αστικού Δικονομικού Δικαίου IV, που είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη 12.05.09 και ώρα 3.00-5.00 μ.μ. και
2. η συνάντηση των Ασκήσεων Εμβαθύνσεως, που είχε ανακοινωθεί για τις 13.05.09. 

Επόμενη Παράδοση Σ. Τσαντίνη

| 0 TrackBacks
Η επόμενη παράδοσή μου, στο μάθημα Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙV, θα γίνει την Τρίτη, 12.05.2009, και ώρες 3.00-5.00 μ.μ.
Η επόμενη παράδοσή μου θα γίνει την Πέμπτη, 7.5.2009 και ώρα 1.00-4.00 μ.μ.
Η επόμενη παράδοσή μου στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο IV θα γίνει στις 28.04.2009, ημέρα Τρίτη, και ώρες 3.00 - 5.00 μ.μ.

Πρακτική άσκηση για την παράδοση της 24.03.2009

| 0 TrackBacks
Κάνοντας κλικ εδώ θα κατεβάσετε υλικό σε μορφή PDF για την παράδοση της 24.03.2009. Αφού διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο και τις διατάξεις του ΚΠολΔ, σκεφθείτε εάν, με το περιεχόμενο αυτό, η αίτηση είναι παραδεκτή και νόμω βάσιμη.

Εκτέλεση κατά τρίτου κυρίου ενυποθήκου ακινήτου

Σχετικά με το θέμα που μας απασχόλησε στην συνεδρίαση του Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος της 20.03.2009, παραθέτω κατωτέρω την απόφαση 983/1992 του Εφ. Θεσσαλονίκης (από την Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ = Αρμ 1992, 940 επ.)

Επόμενη παράδοση Σ. Τσαντίνη (Αστ. Δικ. Δίκαιο ΙV)

| 0 TrackBacks
glassbiblio.jpgΗ επόμενη παράδοσή μου στο μάθημα Αστικό Δικονομικό Δίκαιο IV, θα γίνει στις 24.03.2009, ημέρα Τρίτη και ώρες 3.00 με 5.00 μ.μ.

Όποιοι ενδιαφέρονται για περαιτέρω μελέτη, μπορούν να διαβάσουν τα άρθρα των Πασσιά, ΝοΒ 26, 649 και Γιαννόπουλου, ΝοΒ 26, 657.
Website counter
Users Online