Recently in Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο Category

Κάνοντας κλικ εδώ θα βρείτε τον ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΕ) 2016/1103 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 2016 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων. 


Δια του άρθρου 42 Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201/22.12.2017) εισάγεται στονΚΠολΔ άρθρο 738Α με το οποίο προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία στον Κανονισμό 655/2014 περί Ευρωπαϊκής Διαταγής Δέσμευσης Λογαριασμού.

Το κείμενο του άρθρου: 


Άρθρο 42 Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού

Εισάγεται «Κεφάλαιο Θ΄» στο Βιβλίο Πέμπτο (Ασφαλιστικά Μέτρα) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αποτελούμενο από ένα άρθρο με αριθμό 738Α, ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Άρθρο 738Α

1. Αρμόδιος να εκδώσει Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού σύμφωνα με τον Κανονισμό 655/2014 είναι για απαίτηση της αρμοδιότητας ειρηνοδικείου ο ειρηνοδίκης και για κάθε άλλη απαίτηση ο δικαστής του μονομελούς πρωτοδικείου.

2. Ο δικαστής απορρίπτει εν όλω ή εν μέρει την αίτηση: α) αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Κανονισμού για την έκδοση της διαταγής, β) αν ο αιτών δεν υποβάλει τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού ή δεν συμπληρώνει ή διορθώνει την αίτηση εντός της προθεσμίας που όρισε ο δικαστής. Η απορριπτική απόφαση περιέχει συνοπτική αιτιολογία και γνωστοποιείται επιμελεία του δικαστηρίου στον αιτούντα. Η γνωστοποίηση μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικό μήνυμα στον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος, με ηλεκτρονική υπογραφή και ηλεκτρονικό αποδεικτικό παραλαβής. Κατά της απορριπτικής απόφασης επιτρέπεται έφεση εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίησή της. Η έφεση εκδικάζεται από το αρμόδιο κατά τις γενικές διατάξεις δικαστήριο κατά τη διαδικασία του άρθρου 11 του Κανονισμού.

3. Ο οφειλέτης έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 33 έως 38 του Κανονισμού. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού, για την εκτέλεση της Ευρωπαϊκής Διαταγής Δέσμευσης Λογαριασμού εφαρμόζονται οι διατάξεις της αναγκαστικής κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια τρίτου και το πιστωτικό ίδρυμα, εκείνος που επέβαλε την κατάσχεση και ο οφειλέτης έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές.

4. Αν η διαταγή δέσμευσης έχει εκδοθεί πριν από την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση, η αγωγή πρέπει να ασκηθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της διαταγής στον τρίτο. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου αίρεται αυτοδικαίως η δέσμευση, εκτός αν εκείνος που επέβαλε την κατάσχεση μέσα στην προθεσμία αυτή επιδώσει διαταγή πληρωμής για την ίδια απαίτηση.

5. Όποιος έχει επιδώσει Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού γίνεται, από την τελεσιδικία της απόφασης που δέχεται την αγωγή για την κύρια υπόθεση ή από την τελεσιδικία της διαταγής πληρωμής που επιδικάζει την ίδια απαίτηση, δικαιούχος ολόκληρης της απαίτησης ή μέρους της, ανάλογα με το περιεχόμενο της απόφασης ή της διαταγής πληρωμής.

6. Η ευθύνη του δανειστή που έχει επιτύχει την έκδοση Ευρωπαϊκής Διαταγής Δέσμευσης Λογαριασμού για τη ζημία που προξενήθηκε στον οφειλέτη διέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 του Κανονισμού. Το άρθρο 703 εφαρμόζεται ανάλογα.» 

Site για το Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο

| 0 TrackBacks
EuFlagge.pngΚατωτέρω θα βρείτε το link για την πολύ ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα για το Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο που επιμελείται ο Καθ. Albert Henke του Πανεπιστημίου Μιλάνου:

Workshop 2201/2003

| 0 TrackBacks

Κάνοντας κλικ εδώ, μπορείτε να κατεβάσετε σύντομη μελέτη μου στα αγγλικά για τις αποφάσεις Deticek, Povse και Purrucker του ΔΕΕ (σελ. 119 επ.).

Επίσης κάνοντας κλικ εδώ, μπορείτε να κατεβάσετε την πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση του ΜονΠρωτΓυθείου 7/2017, ΕΠολΔ 2017, 74 επ., με παρατηρήσεις Απ. Άνθιμου, ό.π., σ. 79 επ.

Εντωμεταξύ...

| 0 TrackBacks
Στην Βιέννη διεξήχθη στις 18 και 19.10.2013 το πρώτο ερευνητικό εργαστήρι (Exploratory Worskshop) με θέμα: "Από τις διεθνείς αρχές στους ευρωπαϊκούς κανόνες πολιτικής δικονομίας".
Το τι συζητήθηκε μπορείτε να βρείτε εδώ
Κάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να βρείτε την Πράσινη Βίβλο για την Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Η κατάσχεση των τραπεζικών λογαριασμών. 
Κάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να βρείτε την σχετική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

Το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης

| 0 TrackBacks
stockholm.jpegΚάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε το "Πρόγραμμα της Στοκχόλμης" που καθορίζει το πλαίσιο που κινείται η ΕΕ για την περίοδο 2010-2014 στους τομείς Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης. 
Από την άποψη του δικονομικού ευρωπαϊκού δικαίου ιδιαίτερη σημασία έχει η κατάργηση της διαδικασίας κήρυξης εκτελεστότητας δικαστικής απόφασης, με τον Νέο Κανονισμό 1215/2012, που θα ισχύσει από 10.1.2015.

Droit processuel, 7η έκδοση, Παρίσι 2013

| 0 TrackBacks
Droit Processuel.jpgΣτην ιστοσελίδα αυτή είχα παρουσιάσει παλαιότερα προηγούμενη έκδοση του Droit processuel, σε διεύθυνση Serge Guinchard με συμμετοχή μεταξύ άλλων και των Κωνσταντίνου και Ιωάννη Δεληκωστόπουλου. Ήδη ο Καθηγητής Guinchard είχε την καλοσύνη να μου αποστείλει την 7η έκδοhση του Droit processuel που μόλις κυκλοφόρησε και επισήμως. Τον ευχαριστώ και από την θέση αυτή, όπως και τον συνάδελφο κ. Ι. Δεληκωστόπουλο.  
Στα δύο μέρη του βιβλίου (1. Οι πηγές του δικονομικού δικαίου και 2. Τα μοντέλα του δικονομικού δικαίου) οι συγγραφείς προσεγγίζουν το δικονομικό δίκαιο υπό διεθνοποιημένο πρίσμα, ως δίκαιο "παγκοσμιοποιημένο και μοντελοποιημένο". Στον τρόπο αυτόν προσέγγισης έγκειται η κύρια πρωτοτυπία του έργου. Η πρωτοτυπία δεν είναι όμως το μόνον προτέρημα του βιβλίου. Οι αναλύσεις, με έντονο δικαιοσυγκριτικό προσανατολισμό, εξετάζουν εξ απόπτου τα φαινόμενατου δικονομικού δικαίου και τα τοποθετούν στο ιστορικό, συνταγματικό και διεθνές πλαίσιό τους.  
Το "Droit processuel", αν δεν είναι το πρώτο παγκόσμιο -ή ευρωπαϊκό- έργο δικονομικού δικαίου, είναι πάντως το καλύτερο που γνωρίζω. Και αν δεν το είχα στα χέρια μου, μπορεί απλώς να φανταζόμουν ότι έτσι θα γράφονται τα βιβλία δικονομικού δικαίου στο μέλλον...   
 
Με κλικ στον σύνδεσμο αυτό θα κατεβάσετε τον νέο κανονισμό 1215/2012, ο οποίος (άρθρο 80) καταργεί τον Κανονισμό 44/2001  (με την επιφύλαξη του άρθρου 66).

Μερικές πρώτες επισημάνσεις: 
Από 10.1.2015
  • Addio exequatur (άρθρο 39)
  • Με την εκτελεστή αλλοδαπή απόφαση μπορούν να ληφθούν και ασφαλιστικά μέτρα (άρθρο 40)
  • Εισάγεται νέα διαδικασία "Άρνησης αναγνώρισης και εκτέλεσης" (άρθρα 45 επ.)
  • Ρυθμίζεται το ζήτημα της εκκρεμοδικίας ειδικά στην περίπτωση που διάδικος, αψηφώντας συμφωνία παρέκτασης, προσφύγει σε άλλο δικαστήριο από το στην συμφωνία ορισθέν 
Κάνοντας κλικ εδώ θα βρείτε την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη του Αμερικανού Καθηγητή Peter Hay, σχετικά με την δυνατότητα αναγνώρισης απόφασης αναγνώρισης υπό τον Κανονισμό 44/2001 (Βρυξέλλες Ι).

Truth and Efficiency in Civil Litigation

| 0 TrackBacks
TruthAndEfficiency.jpgΚυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Intersentia το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο των C. H. v. Rhee και A. Uzelac (επιμ.), με τίτλο: Truth and Efficiency in Civil Litigation. Πρόκειται για συλλογή μελετών συγκριτικού δικονομικού δικαίου από δικονομολόγους που προέρχονται από διάφορες έννομες τάξεις.

Περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο θα βρείτε εδώ
Κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο 
θα βρείτε τον νέο 

σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου

Cross Border Insolvency

| 0 TrackBacks
41kj6j9r3gL._SL500_AA300_.jpgΚυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Mohr Siebeck (Tuebingen), ο τόμος Cross Border Insolvency, Intellectual Property, Litigation, Arbitration and "Ordre Public" (Edited by Prof. Dr. Rolf Stuerner and Prof. Dr. Masanori Kawano) με συμβολές, μεταξύ άλλων, από τους Καθ. Δ. Μανιώτη και Σ. Τσαντίνη. 
Για να κατεβάσετε τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2010 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό, κάνετε κλικ εδώ: 

Πρόσκληση σε Επιστημονική Ημερίδα

| 0 TrackBacks
building.gifΚαλείστε να τιμήσετε με την παρουσία σας την Επιστημονική Ημερίδα που θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010, στο Αμφιθέατρο "Γιάννος Κρανιδιώτης" του Υπουργείου Εξωτερικών (Ακαδημίας 1, Αθήνα), με θέμα: "Σύγχρονες διεθνείς τάσεις και εξελίξεις στον χώρο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και ελληνικό δίκαιο".
Την Ημερίδα συνδιοργανώνουν το Υπουργείο Εξωτερικών, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 
Από το Πανεπιστήμιό μας θα συμμετέχουν ο Πρύτανης Καθηγητής κ. Κ. Ρέμελης (που θα απευθύνει χαιρετισμό), ο Καθηγητής κ. Γ.-Ε. Καλαβρός (που θα προεδρεύσει στην απογευματινή συνεδρίαση) και με εισηγήσεις οι: Ομότιμος Καθηγητής κ. Ι. Βούλγαρης, Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Σ. Παπαγεωργίου-Γονατάς, Επίκουρος Καθηγητής κ. Σ. Τσαντίνης, Λέκτορας κ. Δ. Σταματιάδης και Λέκτορας κ. Α. Τσαβδαρίδης.
Επίσημη πρόσκληση και το πλήρες πρόγραμμα της Ημερίδας μπορείτε να βρείτε κάνοντας κλικ εδώ
Κάνοντας κλικ
εδώ
 μπορείτε να βρείτε σε μορφή PDF τον Κανονισμό 1206/2001 για την Συνεργασία των κρατών μελών κατά την διεξαγωγή αποδείξεων
adler.gifΚάνοντας κλικ εδώ θα βρείτε μια ενδιαφέρουσα απόφαση του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου που συζητήθηκε αρκετά.
Κάνοντας κλικ εδώ θα βρείτε σε μορφή PDF την έκθεση της επιτροπής των Καθηγητών Hess, Pfeiffer και Schlosser σχετικά με την εφαρμογή του Καν 44/2001, γνωστή ως "Έκθεση της Χαϊδελβέργης"

Η απόφαση Hadadi του ΔΕΚ

| 0 TrackBacks
Κάνοντας κλικ εδώ θα βρείτε την τελευταία απόφαση του ΔΕΚ σχετικά με τον Κανονισμό 2201/2003. 

Η απόφαση West Tankers του ΔΕΚ

| 0 TrackBacks
Κάνοντας κλικ εδώ θα βρείτε την σημαντική απόφαση West Tankers του ΔΕΚ.
Η απόφαση ασχολείται με το ακόλουθο ερώτημα:
«Είναι συμβατό με τον κανονισμό 44/2001 να εκδίδει δικαστήριο κράτους μέλους διαταγή υποχρεώνουσα ένα πρόσωπο να μην κινήσει ή να μη συνεχίσει ένδικη διαδικασία εντός άλλου κράτους μέλους, επειδή με την ενέργειά του αυτή παραβιάζει συμφωνία περί διαιτησίας;».
Η απάντηση του ΔΕΚ είναι αρνητική.
Website counter
Users Online