Εργογραφία

Μονογραφίες


324.jpg

1. Δεδικασμένο και Νομική Αιτία - Aντικειμενικά όρια ιδίως επί συρροής αξιώσεων, Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ -  τ. 1. Διεύθυνση σειράς: Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, Νικόλαος Καν. Κλαμαρής, Νικόλαος Θ. Νίκας, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2016.


ΠΑΝΔΕΚΤΕΣ.JPG

2. Οι περί δεδικασμένου διατάξεις του 44ου βιβλίου των Πανδεκτών, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2016. 

2201.jpg

3. Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές (Καν 2201/2003),  «Θρακικές Νομικές Μελέτες», Αθήνα - Κομοτηνή 2008
Thumbnail image for 632.jpg4. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής. Δογματική ένταξη και ρύθμιση,  «Θρακικές Νομικές Μελέτες», Αθήνα - Κομοτηνή 2002


Diss.jpg5. Aktivlegitimationen und Prozessfuehrungsbefugnisse von Individuen und Organisationen im UWG-Prozessrecht ("Ενεργητικές νομιμοποιήσεις και αγωγικά δικαιώματα ατόμων και οργανισμών στο δικονομικό δίκαιο του αθεμίτου ανταγωνισμού"), διδακτορική διατριβή Φρανκφούρτης 1994, έκδοση Peter Lang Verlag, σειρά Europδische Hochschulschriften, Φραγκφούρτη - Βερολίνο κ.ά., 1995.

Συλλογικά έργα


ασκήσεις.jpg
1. Συνθετικές Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου, Λ. Κιτσαράς / Σ. Τσαντίνης, Αθήνα 2016.


Nagoya.jpg

2. Civil Justice in Greece, Dimitris Maniotis/Spyros Tsantinis, Nagoya University Comparative Study of Civil Justice, Vol. 6, Tokyo 2010. 

Μελέτες


1. Grenzen schuldrechtlicher und urheberrechtlicher Nutzungsvereinbarungen ("Ορια ενοχικών συμβάσεων και συμβάσεων εκμετάλλευσης πνευματικών δικαιωμάτων"), στο συλλογικό τόμο με τίτλο: "Datenbankrecht" ("Δίκαιο των βάσεων δεδομένων"), σειρά "Wissenschaft und Praxis - Schriften des Instituts fόr Rechtsinformatik", Heft 5, Ανόβερο 1990 σελ. 110-123.

2. Die Stellung der Deutschen Bundespost-Telekom im deutschen und im europaeischen Wettbewerbsrecht ("Η θέση της γερμανικής Επιχείρησης Τηλεπικοινωνιών στο γερμανικό και ευρωπαϊκό Δίκαιο του Ανταγωνισμού"). Εργασία  Magister Ευρωπαϊκού Δικαίου Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Ανοβέρου (1990). Επόπτης Καθηγητής: Prof. Dr. Wolfgang Kilian.

3. Ουσιαστικά και δικονομικά προβλήματα ονοματοδοσίας και μεταβολής κυρίου ονόματος, Ελληνική Δικαιοσύνη 38 (1997), σ. 996 επ.

4. Ιντερνετ και Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας, Εισήγηση σε ημερίδα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, δημοσιευμένη στο συλλογικό τόμο «Προστασία ερευνητικών αποτελεσμάτων με πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία», επιμέλεια έκδοσης Γραφείου Διαμεσολάβησης Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Αθήνα 1997, σ. 45 επ.  

5. Η άσκηση ατομικών καταδιωκτικών μέτρων κατά του πτωχού από τον προσημειούχο πτωχευτικό πιστωτή, Δίκη 29 (1998) σ. 1212 επ.

6. Υποτιμητική συγκριτική διαφήμιση. Σκέψεις με αφορμή την 23105/1998 απόφαση του ΜΠρΑθηνών, Συνήγορος, τεύχος 10 (11.-12. 1998) σ. 24 επ.

7. Υπολογίζεται ο χρόνος της πτώχευσης του οφειλέτη στις προθεσμίες για την ανατροπή της κατάσχεσης;, Δίκη 30 (1999), σ. 933 επ.

8. Ζητήματα από την ενεχυρική οπισθογράφηση επιταγής, Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών 2000, σ. 832 επ.

9. Κατάσχεση στα χέρια τράπεζας ως τρίτης μετά τον Ν. 2915/2001: Ισχύει ακόμη σήμερα το άρθρο 90 Ν.Δ. 17.7.-13.8.1923 «Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών»; Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, τεύχος Απρ. 2002.

10. Μερικές παρατηρήσεις για την αρχή της προφορικότητας, ιδίως στην δίκη ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, Digesta 2004, σ. 15-22.

11. Ελαττωματικά αποδεικτικά μέσα στην τακτική διαδικασία του ΚΠολΔ - στο παράδειγμα της ανεπικύρωτης φωτοτυπίας -, Γενέθλιον Αποστόλου Σ. Γεωργιάδη, Τόμος ΙΙ, σ. 1441-1474 (= ΧρΙΔ 2005, σελ. 697 επ.).

12. Η αρχή της προφορικότητας της συζήτησης στην πολιτική δίκη. Συγκριτική και δογματική θεώρηση, Τόμος προς τιμήν Πελαγίας Γέσιου-Φαλτσή (= Δίκη 2005, 1307 επ.).

13. Διαταγή πληρωμής για παραγεγραμμένη απαίτηση;, σε Τιμητικό Τόμο Κ. Δ. Κεραμέως, Αθήνα 2010, σ. 1509 επ. = ΧρΙΔ 2007, 3 επ.

14. Καθήκοντα και συμφέροντα στην πολιτική δίκη, σε Τιμητικό Τόμο Μιχ. Π.  Σταθόπουλου, Αθήνα - Κομοτηνή 2010, σ. 2803

15. Recent ECJ Judgments in Cases of Children Abduction and Parental Responsibility -The ECJ Judgments "Deticek", "Povse" and "Purrucker", Intlis 3-4/2010, pp. 118.

16. Ισχύς ελληνικής απόφασης ασφαλιστικών μέτρων (693 ΚΠολΔ), όταν η κύρια αγωγή ασκείται στην αλλοδαπή. Προβλήματα από την εφαρμογή του κανόνα forum regit processum, Αναμνηστικός Τόμος Σ. Κουσούλη, Αθήνα 2012, σ. 599 επ.

17. Ομοδικία Πρωτοφειλέτη και εγγυητή-ομοδικία περισσοτέρων εγγυητών, Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 2013, τ. 6, τεύχ. 3, σελ. 306-325 = Τιμητικός Τόμος Φ. Δωρή

 18. Kassation, Rechtsstaat und Rechtsmittelstaat, Τιμητικός Τόμος Ν. Κλαμαρή, τ. ΙΙ, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2016


 

Συμμετοχή σε Συλλογικά έργα


Erbrecht in Europa.jpg

1. Κεφάλαιο «Griechenland» στο συλλογικό έργο Suess/Haas, Erbrecht in Europa (μαζί με Δημήτριο Σταματιάδη), Karlsruhe 2004 και ήδη 3. έκδοση 2015.


Eherecht.jpg


2. Κεφάλαιο «Griechenland» στο συλλογικό έργο Suess/Ring, Eherecht in Europa (μαζί με Δημήτριο Σταματιάδη), Karlsruhe 2006, ήδη αναμένεται η 4. έκδ. (2017).

 
Παρατηρήσεις σε δικαστικές αποφάσεις


1. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 269/2001, Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου Α/2001, 361 επ.

2. Σχόλια στην ΑΠ 200/2003, Digesta 2003, 189 επ.

3. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 905/2005, ΧρΙΔ 2005, 995 επ.

4. Παρατηρήσεις στην ΜονΠρωτΑθ 2913/2005 (ΤοΣ 2006, 239 επ.), ΤοΣ σ. 243-249.

5. Αναιρετικός έλεγχος του ευλόγου της χρηματικής αποζημίωσης κατ'άρθρο 932 ΑΚ. Με αφορμή την ΑΠ 132/2006, Συνήγορος, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2006, σ. 35.

 


Ανάλεκτα


Αθανασίου Γ. Καΐση, Γερμανοελληνικό Λεξικό Νομικής Ορολογίας, Βιβλιοκρισία, εφημ. «Καθημερινή» 31.8.1999 
No TrackBacks

TrackBack URL: http://www.duth-civpro.net/blog/mt-tb.cgi/16

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ * Recent Entries

Παράδοση ΑΔΔ ΙΙΙ, 19.10.2016
Η επόμενη παράδοσή μου στο μάθημα Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙΙ (7ο εξάμηνο) θα γίνει την Τετάρτη, 19.10.2016 1:00 μμ - 4:00 μμΠαραπλεύρως: ο "Ορέστης καταδιωκόμενος από…
Σ. Τσαντίνης, Οι περί ενστάσεως δεδικασμένου διατάξεις του 44ου βιβλίου των Πανδεκτών
Kυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Σάκκουλα (Αθήνα - Θεσσαλονίκη) το βιβλίο με τίτλο:Οι περί ενστάσεως δεδικασμένου διατάξεις του 44ου βιβλίου των Πανδεκτών…
Σ. Τσαντίνης, Δεδικασμένο και νομική αιτία
Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Σάκκουλα (Αθήνα - Θεσσαλονίκη) η μονογραφία με τίτλο: Δεδικασμένο και νομική αιτία-Αντικειμενικά όρια ιδίως επί συρροής αξιώσεων- που…
Website counter
Users Online